Conversation banner

Basic Conversations for Beginners: Lesson 4

Occupations

Conversation I
Mandarin English
大卫:
zuò
shénme
什么
gōngzuò
工作?
David: What do you do?
丽萍:
shì
lǎoshī
老师。
Liping: I am a teacher.
大卫: Mǎlì
玛丽
zuò
shénme
什么
gōngzuò
工作?
David: What does Mary do?
丽萍:
shì
hùshi
护士。
Liping: She is a nurse.
大卫:
xǐhuan
喜欢
nǐde
你的
gōngzuò
工作
ma
吗?
David: Do you like your job?
丽萍:
hěn
xǐhuan
喜欢。
Liping: I like it very much.
Vocabulary
zuò v do, make
工作 gōngzuò v work, job
老师 lǎoshī n teacher
护士 hùshi n nurse
de particle indicating a possessive relationship
Conversation II
Mandarin English
大卫:
zài
nǎr
哪儿
gōngzuò
工作?
David: Where do you work?
丽萍:
zài
xuéxiào
学校
gōngzuò
工作。
Liping: I work at a school.
大卫:
zài
nǎr
哪儿
gōngzuò
工作?
David: Where does she work?
丽萍:
zài
yīyuàn
医院
gōngzuò
工作。
Liping: She works at a hospital.
Vocabulary
zài prep at, in, on
医院 yīyuàn n hospital
Conversation III
Mandarin English
丽萍:
gōngzuò
工作
ma
吗?
Liping: Do you work?
大卫:
gōngzuò
工作。
shì
xuéshēng
学生。
David: I do not work. I am a student.
丽萍:
bàba
爸爸
zuò
shénme
什么
gōngzuò
工作?
Liping: What does your father do?
大卫:
shì
lǜshī
律师。
David: He is a lawyer.
丽萍:
māma
妈妈
gōngzuò
工作
ma
吗?
Liping: Does your mother work?
大卫:
shì
lǜshī
律师。
David: She is a lawyer too.
Vocabulary
学生 xuéshēng n student
律师 lǜshī n lawyer
pron he, his, him
adv too, also, as well

See also

Hire a Mandarin tutor