Conversation banner

Basic Conversations for Beginners: Lesson 6

Telephoning

Conversation I
Mandarin English
拨打者: wèi
喂,
hǎo
好!
Caller: Hello!
接听者:
hǎo
好!
qǐng
wèn
问,
shì
Běijīng
北京
yīyuàn
医院
ma
吗?
Recipient: Hello! Excuse me, is it Beijing Hospital?
拨打者: cuò
le
了,
zhè
shì
jiālǐ
家里
diànhuà
电话。
Caller: Wrong number, this is home (phone) number.
接听者: duìbuqǐ
对不起!
Recipient: I am sorry!
Vocabulary
wèi interjection
请问 qǐng wèn n May I ask...
cuò adj wrong
对不起 duìbuqǐ I am sorry
Conversation II
Mandarin English
拨打者: wèi
喂,
lǎoshī
老师
zài
ma
吗?
Caller: Hello, is teacher Li in?
接听者: duìbuqǐ
对不起!
zài
在。
Recipient: I am sorry! He is not in.
拨打者:
de
diànhuà
电话
hàomǎ
号码
shì
duōshao
多少?
Caller: What is his phone number?
接听者:
de
diànhuà
电话
hàomǎ
号码
shì
yī sān bā èr jiǔ sān sì líng wǔ liù qī
13829340567
Recipient: His phone number is 13829340567.
拨打者: xièxie
谢谢!
Caller: Thank you!
接听者: búkèqi
不客气。
Recipient: You are welcome.
Vocabulary
电话 diànhuà n telephone
号码 hàomǎ n number
多少 duōshao pron how many, how much
不客气 búkèqi You are welcome
Conversation III
Mandarin English
大卫: wèi
喂,
Mǎlì
玛丽
zài
ma
吗?
David: Hello, is Mary in?
丽萍: duìbuqǐ
对不起,
zài
在。
qǐng
wèn
shì
shuí
谁?
Liping: Sorry, she is not in. May I ask who is calling?
大卫:
shì
dàwèi
大卫。
David: I am David.
丽萍: qǐng
wèn
shénme
什么
shì
事?
bāng
zhuǎngào
转告。
Liping: How may I help you? I can convey your message.
大卫: xièxie
谢谢!
David: Thank you!
丽萍: búkèqi
不客气。
Liping: You are welcome.
Vocabulary
shì n matter, business
bāng v to help
转告 zhuǎngào v to pass word to

See also

Hire a Mandarin tutor