Conversation banner

Basic Conversations for Beginners: Lesson 8

In the Office

Conversation I
Mandarin English
王经理: nín
shì
zhāng
xiānsheng
先生
ma
吗?
(Manager) Wang: Are you Mr. Zhang?
张先生:
shì
是。
nín
shì
是……
Mr. Zhang: I'm. You are......
王经理:
shì
wáng
jīnglǐ
经理。
(Manager) Wang: I am (manager) Wang.
张先生: wáng
jīnglǐ
经理,
nín
hǎo
好!
zhè
shì
wǒde
我的
míngpiàn
名片。
Mr. Zhang: Hello, (manager) Wang! This is my name card.
Vocabulary
nín pron you (polite)
先生 xiānsheng n Sir, Mr.
经理 jīnglǐ n manager
名片 míngpiàn n name card
Conversation II
Mandarin English
秘书: wáng
jīnglǐ
经理
zài
ma
吗?
Secretary: Is (manager) Wang in?
职员: duìbuqǐ
对不起!
zài
在。
Staff: I am sorry! He is not in.
秘书:
shénme
什么
shíhou
时候
huí
lái
来?
Secretary: When will he come back?
职员:
jīntiān
今天
xiàwǔ
下午
huí
lái
来。
shénme
什么
shì
事?
Staff: He will be back this afternoon. Can I help you?
秘书: míngtiān
明天
shàngwǔ
上午
shí
diǎn
kāi
huì
会。
Secretary: There is a meeting at ten o'clock tomorrow morning.
职员:
bāng
zhuǎngào
转告。
Staff: I will convey your message.
秘书: xièxie
谢谢!
Secretary: Thank you!
Vocabulary
时候 shíhou n time, moment
下午 xiàwǔ n afternoon
上午 shàngwǔ n morning
huí v to go back
kāi v to open, to start
huì n meeting
Conversation III
Mandarin English
职员: wáng
jīnglǐ
经理,
gāngcái
刚才
mìshū
秘书
zhǎo
你。
Staff: (Manager) Wang, the secretary looked for you just now.
王经理: shénme
什么
shì
事?
(Manager) Wang: Anything?
职员: míngtiān
明天
shàngwǔ
上午
shí
diǎn
kāi
huì
会。
Staff: There is a meeting at ten o'clock tomorrow morning.
王经理: zhīdào
知道
le
了。
(Manager) Wang: Okay.
Vocabulary
刚才 gāngcái n just now
秘书 mìshū n secretary
zhǎo v look for, find
知道 zhīdào v to know

See also

Hire a Mandarin tutor