Reference banner

Mandarin Chinese Pinyin Reference Chart

Pinyin Table

Finals - Group a, o, e

Initials
Finals
a ao ai an ang o ou ong e ei en eng er
a ao ai an ang o ou e ei en eng er
b ba bao bai ban bang bo bei ben beng
p pa pao pai pan pang po pou pei pen peng
m ma mao mai man mang mo mou me mei men meng
f fa fan fang fo fou fei fen feng
d da dao dai dan dang dou dong de dei den deng
t ta tao tai tan tang tou tong te teng
n na nao nai nan nang nou nong ne nei nen neng
l la lao lai lan lang lo lou long le lei leng
g ga gao gai gan gang gou gong ge gei gen geng
k ka kao kai kan kang kou kong ke kei ken keng
h ha hao hai han hang hou hong he hei hen heng
j
q
x
zh zha zhao zhai zhan zhang zhou zhong zhe zhei zhen zheng
ch cha chao chai chan chang chou chong che chen cheng
sh sha shao shai shan shang shou she shei shen sheng
r rao ran rang rou rong re ren reng
z za zao zai zan zang zou zong ze zei zen zeng
c ca cao cai can cang cou cong ce cen ceng
s sa sao sai san sang sou song se sen seng
y ya yao yan yang yo you yong ye
w wa wai wan wang wo wei wen weng

Finals - Group i

Initials
Finals
i ia iao ian iang iong ie iu in ing
b bi biao bian bie bin bing
p pi piao pian pie pin ping
m mi miao mian mie miu min ming
f
d di dia diao dian die diu ding
t ti tiao tian tie ting
n ni niao nian niang nie niu nin ning
l li lia liao lian liang lie liu lin ling
g
k
h
j ji jia jiao jian jiang jiong jie jiu jin jing
q qi qia qiao qian qiang qiong qie qiu qin qing
x xi xia xiao xian xiang xiong xie xiu xin xing
zh zhi
ch chi
sh shi
r ri
z zi
c ci
s si
y yi yin ying
w

Finals - Group u, ü

Initials
Finals
u ua uai uan uang uo ui un ü üan üe ün
b bu
p pu
m mu
f fu
d du duan duo dui dun
t tu tuan tuo tui tun
n nu nuan nuo nun nüe
l lu luan luo lun lüe
g gu gua guai guan guang guo gui gun
k ku kua kuai kuan kuang kuo kui kun
h hu hua huai huan huang huo hui hun
j ju juan jue jun
q qu quan que qun
x xu xuan xue xun
zh zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhuo zhui zhun
ch chu chua chuai chuan chuang chuo chui chun
sh shu shua shuai shuan shuang shuo shui shun
r ru ruan ruo rui run
z zu zuan zuo zui zun
c cu cuan cuo cui cun
s su suan suo sui sun
y yu yuan yue yun
w wu

Pinyin Rules

This is a simplified version of Pinyin table that has omitted all the unnecessary rules from the official standard. It is much more direct and intuitive, therefore it is easier to learn than the standard rules.

 • Replace ü with u in any syllables that begin with initials j, q, x & y.
  • ü is used in written form only when ambiguity could arise from similar initials containing an u, such as nu and . ü is always written as u when it is part of the syllables that begin with initials j, q, x & y, because finals u will never appear in any of those syllables, such as is written as ju. However, this rule is only applicable to written form, pronunciation remains as it is.
 • Pitch marker placement.
  1. Pitch marker always place above one of the single finals (a,o,e,i,u,ü), but a has the highest priority.
  2. - bāo, bāi, biāo, biān.
  3. If a does not exist in the syllable, put the marker above either o or e.
  4. - dōu, duō, xiōng, bēi, biē.
  5. If both i and u exist in the same syllable, put the marker above whichever at the last.
  6. - duī, diū.

See also

Hire a Mandarin tutor