Conversation banner

Basic Conversations for Beginners: Lesson 5

Dates and Time

Conversation I
Mandarin English
丽萍: xiànzài
现在
diǎn
点?
Liping: What time is it?
大卫: xiànzài
现在
diǎn
点。
David: It is 7 o'clock.
丽萍:
diǎn
xuéxiào
学校?
Liping: What time do you go to school?
大卫:
diǎn
xuéxiào
学校。
David: I go to school at 8 o'clock.
Vocabulary
现在 xiànzài n now
pron how many, several
diǎn measure word hour
Conversation II
Mandarin English
大卫: jīntiān
今天
yuè
hào
号?
David: What is the date today?
丽萍: jīntiān
今天
èr
yuè
hào
号。
Liping: It is February 1st.
大卫: xiànzài
现在
diǎn
点?
David: What time is it?
丽萍: xiànzài
现在
diǎn
shí
fēn
分。
Liping: It is 10 past 5.
Vocabulary
今天 jīntiān n today
yuè n month
hào n day of a month
fēn measure word minute
Conversation III
Mandarin English
大卫: míngtiān
明天
yuè
hào
号?
David: What is the date tomorrow?
丽萍: míngtiān
明天
yuè
sān
hào
号。
Liping: It is April 3rd.
大卫: míngtiān
明天
gōngzuò
工作
ma
吗?
David: Do you work tomorrow?
丽萍:
gōngzuò
工作。
Liping: Yes, I do.
大卫:
diǎn
shàngbān
上班?
David: What time do you go to work?
丽萍:
jiǔ
diǎn
shàngbān
上班。
Liping: I go to work at 9 o'clock.
大卫:
diǎn
xiàbān
下班?
David: What time do you get off work?
丽萍:
liù
diǎn
xiàbān
下班。
Liping: I get off work at 6 o'clock.
Vocabulary
明天 míngtiān n tomorrow
上班 shàngbān to go to work
下班 xiàbān to get off work

See also

Hire a Mandarin tutor