Conversation banner

Elementary Daily Conversation: Lesson 4

Locations and Directions

Conversation I
Mandarin English
大卫: qǐngwèn
请问,
Shànghǎi
上海
fàndiàn
饭店
zài
shénme
什么
dìfang
地方?
David: Excuse me, where is Shanghai Restaurant?
交警: zài
Nánjīng
南京
hào
号。
Traffic Police: At no. 8 Nanjing Road.
大卫: yuǎn
yuǎn
远?
David: Is it far?
交警:
yuǎn
远。
dào
qiánbian
前边
lùkǒu
路口
zuǒ
zhuǎn
jiù
dào
le
了。
Traffic Police: It is not far. Turn left at the junction ahead.
大卫: yào
duō
cháng
shíjiān
时间?
David: How long will it take?
交警: shí
fēnzhōng
分钟
zuǒyòu
左右。
zhīdào
知道
Běijīng
北京
yīyuàn
医院
ma
吗?
Traffic Police: About 10 minutes. Do you know Beijing Hospital?
大卫:
zhīdào
知道。
David: I know.
交警: Shànghǎi
上海
fàndiàn
饭店
zài
Běijīng
北京
yīyuàn
医院
pángbiān
旁边。
Traffic Police: Shanghai Restaurant is beside Beijing Hospital.
大卫: xièxie
谢谢!
David: Thank you!
Vocabulary
饭店 fàndiàn n restaurant
地方 dìfang n place
n road
路口 lùkǒu n intersection
前边 qiánbian n in front of
zhuǎn v turn
zuǒ n left
yòu n right
左右 zuǒyòu adv about, around
旁边 pángbiān n side, beside
keywords review
请问 qǐngwèn n excuse me
hào v number
知道 zhīdào v to know
yuǎn adj far

See also

Hire a Mandarin tutor